INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO):
1) KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH,
3) KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
4) INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OBRAZU (MONITORING),
5) INFORMACJA /WYDARZENIA OTWARTE I PRZEPISY RODO/,
6) INFORMACJA /PRAWO DO SPRZECIWU/,
7) ZASADY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH KANDYDATÓW.

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO" zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami:
I.Administratorem danych osobowych rodziców, uczniów oraz innych osób jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. M.Biema w Olkuszu  ul. kpt.Hardego 11A, 32-300 Olkusz., tel. 32 643 07 53.
II.Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 im. M.Biema w Olkuszu jest Pan Piotr Koper, adres e-mail: codex.iod@gmail.com adres do korespondencji: Szkoła  Podstawowa nr 3 im. M.Biema w Olkuszu ul. kpt.Hardego 11A, 32-300 Olkusz.
III.Dane osobowe przetwarzane są w celu:
A.realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych – art. 6 lit. c) RODO,
B.realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 lit. b) RODO,
C.w innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tj. m.in. informacji, promocji szkoły - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
IV.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Podmiotami upoważnionymi do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa są w szczególności: Organ prowadzący, Organ Nadzoru Pedagogicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Sądy.
V.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
VI.Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych.
VII.Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
VIII.Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IX.Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
X.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów.
XI.Podanie danych osobowych w przypadku realizacji umowy ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy.
XII.Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów" ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych szkoły.
XIII.Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.


Inspektorem Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Marcina Biema w Olkuszu jest

PIOTR KOPER
e-mail: codex.iod@gmail.com
tel. 795 938 460 

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem